ĐỜI CHẬT

Binh hoa hong vang - lyly vang - 30$
Đời chật
không còn chỗ cho anh khoả lấp
lời ong bướm khô khát lung lay
ngược anh về cuối trời
bến em thì câm lặng.

Giữa cái có không khái quát
giữa cái được mất lập trình
vấn đề anh luận giải cả một thế biến dị hình
anh cho em không nhặt...

Cơ sở anh mông lung hay đích thực
thì cõi tâm linh cũng một chút tháo bỏ ranh giới cập bờ
anh có cách điệukỹ càng đến tầm tỷ trọng không ngờ
cũng lý giải điều anh đi em ở lại.

Cade

This arictle keeps i

This arictle keeps it real, no doubt.

Cathy

If you wrote an arti

If you wrote an article about life we'd all reach entnghtenmeil.

Dahrann

Grade A stuff. I'm u

Grade A stuff. I'm unbsiuteonaqly in your debt.

Trevon

Your article peelfct

Your article peelfctry shows what I needed to know, thanks!

Easter

Thanks for sttrniag

Thanks for sttrniag the ball rolling with this insight.

Tess

God help me, I put a

God help me, I put aside a whole aftoenron to figure this out.

Armena

Dag nabbit good stuf

Dag nabbit good stuff you whpaiersnpppers!

Janaya

Your answer shows re

Your answer shows real inleitlgence.

Hoài Khánh

Bài thơ nhiều suy tư...

Hai ngô Khoai

Chú sang đọc một số bài của thinguyen81 trong đó có bài Đời chật . Không phải lần đầu đến trang thinguyên nhưng là lần thứ nhất để lại dấu chân . Chú đã nói dài hơn bên trang của chú .