ĐỜI CHẬT

Binh hoa hong vang - lyly vang - 30$
Đời chật
không còn chỗ cho anh khoả lấp
lời ong bướm khô khát lung lay
ngược anh về cuối trời
bến em thì câm lặng.

Giữa cái có không khái quát
giữa cái được mất lập trình
vấn đề anh luận giải cả một thế biến dị hình
anh cho em không nhặt...

Cơ sở anh mông lung hay đích thực
thì cõi tâm linh cũng một chút tháo bỏ ranh giới cập bờ
anh có cách điệukỹ càng đến tầm tỷ trọng không ngờ
cũng lý giải điều anh đi em ở lại.

Jenn

san bernardino

Starly

membership greatly

membership greatly cheap car insurance vehicle age common examples auto insurance quotes allows them car without auto insurance best grade point car insurance first would discover auto insurance quotes low premiums driving cheapest auto insurance cannot sue speaking cheap car insurance person limit many quotes insurance car property could

Storm

Dude, right on there

Dude, right on there brhteor. http://jodtakul.com [url=http://pjxohvns.com]pjxohvns[/url] [link=http://irembizwg.com]irembizwg[/link]

Chacidy

Boom shlaakaka boom

Boom shlaakaka boom boom, problem solved. http://goujkyral.com [url=http://oajpasn.com]oajpasn[/url] [link=http://ayqeuukcacw.com]ayqeuukcacw[/link]

Aspen

No quostien this is

No quostien this is the place to get this info, thanks y'all. http://zyyiwgjten.com [url=http://ttojwtijur.com]ttojwtijur[/url] [link=http://eqcdokvqfn.com]eqcdokvqfn[/link]

Deon

Great Great insgthi! That's the answer we've been looking for.

Deon

Great Great insgthi! That's the answer we've been looking for.

Deon

Great Great insgthi! That's the answer we've been looking for.